Zásady ochrany osobných údajov

Tento informačný list správy údajov obsahuje pravidlá pre činnosti súvisiace so správou údajov webovej stránky rettegesekejszakaja.hu (ďalej len webová stránka), ktorú prevádzkuje Tour App Info Kft., V SÚLADE S NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A ZO SLOVENSKA (EÚ) 2016/679 RADA - (27. apríla 2016) osobné údaje fyzických osôb týkajúce sa ich ochrany a voľného pohybu týchto údajov, ako aj zrušenie nariadenia 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - za účelom dodržiavania .

Tour App Info Kft. rešpektuje ochranu návštevníkov webových stránok ako fyzických osôb v súvislosti so správou ich údajov.

Za týmto účelom Tour App Info Kft. (ďalej: Prevádzkovateľ údajov) zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov poskytnutých návštevníkom elektronicky alebo s nimi spojených, potrebné technické a bezpečnostné podmienky v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov Európskej únie a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj všetkých opatrení, ktorými je možné preukázať súlad so zákonom.

Tento informačný list tvorí prílohu „Nariadenia o postupe pri správe údajov“ prevádzkovateľa údajov.

Informácie Správcu údajov o správe údajov, ktoré sú vždy platné, sú na webovej stránke dostupné každému.

Údaje týkajúce sa správcu údajov:

Názov spoločnosti: Tour App Info Kft
Sídlo: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 70. Budova A.
IČO: 15 09 091422
Daňové číslo: 32301575-2-15
Telefónne číslo: +36 30 451 96 72
E-mailová adresa: info@rettegesekejszakaja.hu
Webstránka: www.rettegesekejszakaja.hu

Prevádzkovateľ servera: Tour App Info Kft.

Údaje týkajúce sa spracovateľa údajov: Spoločnosť nevyužíva na spracovanie údajov poskytnutých návštevníkmi spracovateľa údajov.

Údaje poskytovateľa IT služieb: spoločnosť nevyužíva poskytovateľa IT služieb na prevádzkovanie stránky rettegesekejszakaja.hu.

Rozsah osobných údajov spravovaných na Webovej stránke:

Údaje zaznamenané na účely kontaktu: Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, údaje/dôvody dobrovoľne poskytnuté používateľom a nevyžiadané správcom údajov

Právny základ pre správu údajov:

Výslovné vyhlásenie a súhlas príslušného Návštevníka so spracovaním jeho osobných údajov

Účel správy údajov : Vyššie uvedené údaje poskytuje návštevník elektronicky za účelom zakúpenia vstupeniek na podujatie inzerované na Webovej stránke a za účelom nadviazania kontaktu.

Správca údajov používa údaje poskytnuté návštevníkom výlučne na popísanie služby, ktorú poskytuje, a na nadviazanie kontaktu.

Pred, počas a po zadávaní údajov má Návštevník možnosť kedykoľvek sa oboznámiť s týmito informáciami o správe údajov, ktoré sú zobrazené na samostatnom odkaze na Webovej stránke. Pre odoslanie formulára na nákup vstupeniek musíte vyjadriť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov a zároveň musíte vyhlásiť, že súhlasíte s obsahom informácií o správe údajov.

Doba uchovávania spracúvaných údajov : do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov návštevníkom. Ak návštevník požiada o vymazanie svojich osobných údajov, správca údajov ich vymaže do 3 dní a informuje o tom návštevníka.

Údaje sú uchovávané správcom údajov v poštovom systéme, k obsahu ktorého majú prístup interní zamestnanci určení správcom údajov.

Údaje spravované inými spôsobmi: Prostredníctvom webovej stránky – vo všeobecnosti ako všetky ostatné webové stránky – správca údajov tzv Umiestňovaním cookies poskytuje určité funkcie a služby pre správne fungovanie webových stránok a pre zvýšenie používateľského zážitku. Účelom používania cookies je analyzovať používanie Webovej stránky z viacerých pohľadov a zabezpečiť jej fungovanie. Cookies sú súbory alebo správy, ktoré sa ukladajú do počítača, smartfónu alebo tabletu, keď používateľ navštívi stránku. Súbory cookie obsahujú názov webovej stránky, dobu, počas ktorej ju zariadenie ukladá, ako aj jej hodnotu, náhodne vygenerované jedinečné číslo.

Prostredníctvom cookies spravuje Prevádzkovateľ anonymné údaje s cieľom prispôsobiť svoje služby potrebám návštevníka. Tieto súbory cookie existujú dočasne, počas trvania prehliadania sa vymažú pri zatvorení prehliadača. Z týchto informácií nie je možné vykonať osobnú identifikáciu.

Niektoré súbory cookie sú preto okamžite vymazané, ale informácie o iných súboroch cookie sú v zariadení uchované, kým ich Návštevník nevymaže. Okrem prevádzkových cookies slúžia niektoré cookies pohodliu Návštevníkov, pretože ak je používanie cookies na webovej stránke povolené a webová lokalita tak uchováva také dôležité informácie, napr. že Návštevník už predtým navštívil prehliadanú webovú stránku a prezrel si určitý produkt alebo nakúpil z webovej stránky, môže si prezrieť svoje predchádzajúce vyhľadávania alebo objednávky. Hoci tieto cookies môžu byť prepojené s osobnými údajmi, informácie nie sú osobne identifikovateľné.

Existujú aj cookies, ktoré poskytujú informácie o tom, ktoré menu návštevník navštívi, koľko času na stránke trávi, aké chybové hlásenia sa mu zobrazujú, takže je možné získať aj anonymné a agregované údaje, takže nie sú vhodné na identifikáciu osoby individuálne. Existujú aj súbory cookie, ktoré obsahujú informácie na výslovný účel reklamy.

Používanie súborov cookie môžu používatelia kontrolovať. Používanie cookies je možné samostatne povoliť alebo zakázať, čo môžu užívatelia kedykoľvek upraviť v rámci nastavení webového prehliadača a tiež môžu vymazať existujúce cookies.

Pred začatím prehliadania stránky sa môže návštevník dozvedieť o fungovaní cookies a akceptovať ich výslovným vyhlásením, pričom si je vedomý toho, že používanie cookies ovplyvňuje výkon webovej stránky a funkcie webovej stránky, prípadne môže dokonca obmedziť Prístup návštevníka k časti obsahu webovej stránky.

Prijatie a používanie cookies je teda voľba, nie je povinná, avšak bez cookies niektoré funkcie webovej stránky nebudú fungovať vôbec alebo nebudú fungovať správne.

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov má Návštevník v rámci svojich práv súvisiacich s ochranou osobných údajov právo byť informovaný o skutočnostiach súvisiacich so správou údajov ešte pred začatím správy údajov, ktorú majiteľ Webu zabezpečuje prostredníctvom tzv. dostupnosť informácií o správe údajov. Návštevník má právo požadovať informácie o údajoch, ktoré o ňom spracúvame, ďalej môže požadovať opravu, vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo požadovať prenosnosť údajov. Návštevník môže tiež namietať proti správe údajov a v prípade sťažnosti má právo odvolať sa na dozorný orgán.

Návštevník môže v prípade pripomienok, návrhov alebo problémov týkajúcich sa jeho osobných údajov kontaktovať Prevádzkovateľa na kontaktnej adrese uvedenej na Webovej stránke. Prevádzkovateľ bude akceptovať vyhlásenie o osobných údajoch návštevníka iba v písomnej forme. Prevádzkovateľ je povinný písomne zaslať svoju odpoveď Návštevníkovi do 30 dní.

Návštevník má právo obrátiť sa v prípade sťažnosti na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií ako dozorný orgán.

Správca údajov zabezpečuje, aby sa osobné údaje Návštevníka poskytovali prostredníctvom zabezpečených (SSL) kanálov, aby sa predišlo úniku údajov. V prípade incidentu ochrany údajov je prevádzkovateľ údajov povinný konať na základe povinného plánu riadenia incidentov obsiahnutého v jeho „Nariadeniach o postupe pri správe údajov“.

Údaje sú uložené na vlastnom zabezpečenom serveri prevádzkovateľa, ktorý je vybavený firewallom, ako aj na poštovom účte so zabezpečenou komunikáciou. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Tour App Info Kft. nepreberá žiadnu zodpovednosť za činnosti správy údajov odkazov na iné webové stránky umiestnené na webovej stránke.

NAŠI PODPOROVATELIA
4600 Kisvárda, Andy Vajna u. 1. - Filmový park Cinemaqua
Plánovanie trasy